Témy bakalárskych prác

Pre rok 2016/17 boli vypísané tieto témy bakalárskych prác:

Pracovisko: Katedra biochémie PriF UK

RNDr. Ingrid Bhatia, PhD.

Téma 1: Ako bunky vynášajú smeti: proteazóm versus autofágia.

Téma 2: Autofágia alebo ako bunky recyklujú, aby zostali nažive?

Téma 3: Mitochondrie: terapeutický cieľ pre Parkinsonovu chorobu?

 

RNDr. Petra Čermáková, PhD.

Téma 1: Dobrovoľná samovražda?

Téma 2: Hém a život bez neho.

Téma 3: Je, či nie je komplex I v trypanozomatídach?

 

RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.

Téma 1: Astrocyty - možné terapeutické ciele?

Téma 2: Kyselina hyalurónová – štruktúra, funkcia a jej biomedicínske aplikácie.

Téma 3: Astrocyty a ich potenciálna úloha v neurodegeneratívnych ochoreniach.

 

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Téma 1: Zaujímavé mitochondriálne genómy jednobunkových eukaryotov.

Téma 2: Necyklický Krebsov cyklus v Trypanosoma brucei.

Téma 3: Organely a ich metabolizmus v Euglena gracilis?

 

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 

Téma 1: Biosyntéza antibiotík u streptomycét.

Téma 2: Prečo sú pre bunku potrebné glutaredoxíny?

Téma 3: Úloha fosfofruktokinázy v Pasteurovom efekte.

 

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.

Téma 1: Membránové lipidy baktérií: diverzita štruktúr a procesov ich biogenézy v závislosti od vonkajšieho prostredia.

Téma 2: Baeyer-Villiger monooxygenázy: enzýmy s bohatým repertoárom aktivít.

Téma 3: TetR represory v mykobaktériách.

 

RNDr. Marek Mentel, PhD.

Téma 1: Plastidy a chloroplasty – čo o nich vieme povedať?

Téma 2: Majú baktérie organely?

Téma 3: Endomembránový systém eukaryotov – jedno veľké kontinuum.

 

doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD. 

Téma 1: Biosyntéza peptidoglykánu v mykobaktériách.

Téma 2: Zlatá éra antibiotík – objav a vývoj antituberkulotík..

Téma 3: Syntéza polysacharidov v bunkách.

 

Ing. Martina Neboháčová, PhD.

Téma 1: Biologická úloha modifikácií tRNA.

Téma 2: Ako sa dostávajú proteíny do peroxizómov?

Téma 3: Rezistín: hormón produkovaný adipocytmi.

 

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Téma 1: Mitochondriálne endonukleázy.

Téma 2: Ribozóm je ribozým.

Téma 3: Kvasinky ako modelový organizmus na skúmanie ľudských ochorení. (konzultant Mgr. Lichancová)

 

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.

Téma 1: Úloha cytoskeletu v programovanej bunkovej smrti.

Téma 2: Novodobé elixíry mladosti - chemické látky ovplyvňujúce bunkové starnutie.

Téma 3: Mitochondriálne ochorenia.

 

Ing. Pavol Sulo PhD. 

Téma 1: Presakovanie otcovstva („Paternal leakage“) (konzultant Mgr. Szaboóvá)

Téma 2: Vplyv nukleo-mitochondriálnych interakcií na priebeh a závažnosť dedičných chorôb. (konzultant Ing. Mgr. Jatzová)

Téma 3: Kondrosulf či huspenina (ako sa dostane kondrosulf do kĺbov).

Téma 4: RNáza P paradigma prechodu katalytickej funkcie z RNA na proteín.

Téma 5: Pohľad biochemika na výrazy zahlienenie, prekyselenie, organizmu.

Téma 6: Voda čo sa drží podvodov (Pamäť vody, ťažká voda, jedovatosť destilovanej vody)

 

doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. 

Téma 1: Duálna lokalizácia proteínov v rôznych častiach eukaryotických buniek – chyba alebo riadený proces?

Téma 2: Účinky hliníka na metabolizmus a funkcie buniek.

Téma 3: Ako sa liečia kandidózy – molekulárne mechanizmy účinku antifungálnych látok.

 

Mgr. Júlia Zemanová, PhD.

Téma 1: Patogény a epigenetické ovplyvňovanie hostiteľa.

Téma 2: Spidroíny.

Téma 3: ,,Spiaca krásavica”- dormantná forma mykobaktérií.

 

Pracovisko: Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK

RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

Téma 1: Vplyv glukokortikoidov na lipidový metabolizmus tukového tkaniva.

Téma 2: Zvýšené riziko demencie u nositeľov alely apoE4.

Téma 3: Leukémiu inhibujúci faktor (LIF) a jeho terapeutický potenciál pri liečbe sklerózy multiplex.

 

doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.

Téma 1: Normalizácia biomarkerov zápalu a oxidačného stresu u pacientov po transplantácii obličky.

Téma 2: Účinok podávania antioxidantov na elimináciu vzniku ochorení súvisiacich so starnutím.

 

RNDr. Zuzana Paduchová, PhD

Téma 1: Vplyv redukcie hmotnosti na rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení.

Téma 2: Vplyv probiotík na priebeh metabolických procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok.

 

Pracovisko: Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV

RNDr. Martina Škopková, PhD.

Téma 1: DNA anlýza metylmalonových acidémií.

Téma 2: Genetika vybraných mitochondriálnych ochorení.

 

Pracovisko: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

Téma 1: Vzťah génovej expresie a aktivity eNOS, nNOS a iNOS v srdci a mozgu potkana: vplyv veku.

  

Postup pri prihlasovaní sa na tému bakalárskej práce:

1. krok: Preštudujte si témy, vyberte si maximálne 3 z nich a označte ich v prihlasovacom formulári (Výber témy bakalárskej práce) podľa Vašej priority – termín do 8. apríla 2016.

2. krok: Školitelia si pozvú e-mailom všetkých záujemcov o danú tému na osobný pohovor – termín do 22. apríla 2016.

3. krok: Školitelia na základe vlastných kritérií zostavia poradie uchádzačov na danú tému a študentovi na 1. mieste oznámia akceptovanie na tému – termín do 29. apríla 2016. 

UPOZORNENIE: Pri posudzovaní Vášho záujmu o tému sa neberie do úvahy rýchlosť, akou ste sa na tému zapísali – čiže máte čas si Vaše rozhodnutie premyslieť a následne sa zapísať do uvedeného termínu.

4. krok: Študent obratom e-mailom potvrdí alebo odmietne akceptáciu na danú tému – termín 2. mája 2016.

5. krok: V prípade, že uchádač na 1. mieste už nemá záujem o danú tému, školiteľ ju ponúkne postupne ďalším uchádzačom v poradí. Tieto ďalšie kroky budú prebiehať v réžii študentov a školiteľov tak, aby bol výber tém ukončený do 20. mája 2016.

6. krok: V prípade akceptácie témy si študent od školiteľa vyzdvihne návratku, ktorú po vyplnení odovzdá na sekretariáte Katedry biochémie – termín do 27. mája 2016.